Mevzuat Danışmanlık Ekibi Mevzuat Danışmanlık Ekibi

Mevzuat Danışmanlık Ekibi
Mevzuat Danışmanlık Ekibi

Uzman Hakkında

Mevzuat Danışmanlık Ekibinden yalnızca yazılı destek yolu ile yardım alabilirsiniz. Sorduğunuz soru hakkında siz tam olarak tatmin oluncaya kadar yazışma hakkınız devam eder. Ancak ödemeyi bir kez yaparsınız.

Not= Yazılı Destek ile istediğiniz konularda soru sorabilir, 24-48 saat içinde ayrıntılı olarak cevabınıza ulaşabilir ve kesin çözüm bulabilirsiniz. Mevzuat danışmanlarımız  hafta içi hizmet verirler. Çözüme ulaşmamış hiçbir "Yazılı Destek" sonlandırılmaz. Yazılı Destek hakkında geniş bilgi için yardım kısmına göz atabilirsiniz...

Örnek bir soru ve cevap; 

02.06.2012 tarihinde ilk atama ile göreve başladım.6 ayı doldurduktan sonra askerlik için başvuruda bulundum.Çalıştığım okula asker öğretmen olarak görevlendirildim.6 ay öğretmen ve 8 ay asker öğretmen olarak toplamda 14 aydır öğretmenlik yapıyorum.Askere gitmeden önce temel ve hazırlayıcı eğitim seminerlerine girmiştim.Sadece uygulamalı eğitim kaldı.Şöyle bir uygulama olduğunu duydum: Stajer bir öğretmen hazır olduğu görülürse milli eğitim müdürünün izni ve kaymakamın onayı ile stajerliği 1 yılı doldurmasa da kaldırılabiliyormus. Bu doğru mudur?

BU SORUYA VERİLECEK CEVAP AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMAKTADIR. İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ EKLENİR VE AÇIKLAMA YAPILIR.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.
Uygulamalı Eğitimle İlgili İlke ve Yöntemler
Madde 24- Uygulamalı eğitimle ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:
a) Uygulamalı eğitimin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.
b) Uygulamalı eğitim hazırlayıcı eğitimden sonra Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.
c) Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az, beş aydan çok olamaz.
Aday Memur ile Birlikte Çalışma Süresi
Madde 32- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin, değerlendirmeye esas nitelikler çerçevesinde aday memuru izleme, denetleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday memur ile en az altı ay birlikle çalışmaları zorunludur.
Ancak, sicil amirlerinin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, aday memurun mevcut sicil amirleri tarafından rehber eğitici veya rehber Öğretmenlerin, varsa önceki sicil amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur.
Memur ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan sicil amirlerinden, ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday memur hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara bırakmak zorundadırlar.
Adaylığın Kaldrılması Teklifi
Madde 33- Aday memurlardan uygulamalı eğitim değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi, değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce; öğretmenler ve sicil dosyaları valilikte tutulan personel açısından il millî eğitim müdürlüğündeki; sicil dosyaları Bakanlıkta tutulan personel açısından ise merkez teşkilatındaki adaylık işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilir.
Adaylık Süresi
Madde 37- Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.
Eksik Eğitimin Tamamlattırılması
Madde 38- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın 1/5'ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlattırılır.
Askerlik Durumu
Madde 40- Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda terhislerinden sonra göreve başlamalarını müteakip durumlarına uygun eğitim programına dahil edilerek kalan eğitimleri 38. maddede belirtilen şartlarda tamamlattırılır.
Adaylığın Kaldırılması
Madde 54- İlgili birimler 33. maddede belirtilen süreler içinde kendilerine intikal eden
belgeleri inceleyerek usul ve işlem eksikliği bulunmayanları (EK-2) formla makamın onayına sunarlar.
Usul ve işlem eksikliği bulunanların bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlatırılır. Asgarî adaylık süresinde başarılı olanlar için alınacak onaylarda bu sürenin bittiği tarih;asgarî adaylık dönemi içinde başarılı olamamaları nedeni ile adaylık süreleri uzatılanlardan başarılı olanlar hakkında alınacak adaylık kaldırma onayında ise başarılı oldukları eğitim programının bittiği tarih esas alınacaktır.
Adaylığı kaldırılan personelle ilgili onayların birer örneği, sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili birimlere ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.
Adaylık İşlemlerinin Takibi
Madde 35- Adaylık işlemlerini yürüten birimler, işlemlerin yönetmeklikte belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığını takip eder ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
 
 
Adaylık Süresinin Uzatılması
Madde 36- Aday memurlar adaylık eğitiminin herhangi bir devresinde başarılı olmadıkça bir üst eğitim devresine alınmazlar. Bu eğitim devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlara, başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır.
Bu tekrarlamalar sonucunda toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez. Adaylığın, uygulamalı eğitim devresinde başarılı olamayanların bu eğitimlerini başka sicil amirleri maiyetinde tekrarlamalarına karar verilebilir.
 
Hal böyleyken; Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in 24.maddesinde: Uygulamalı eğitimin hazırlayıcı eğitimden sonra olacağı, uygulamalı eğitim süresinin toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az, beş aydan çok olamayacağı,32.maddesinde: Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin aday memur ile en az altı ay birlikle çalışmaları zorunluluğunun bulunduğu, 33.maddesinde: Aday memurlardan uygulamalı eğitim değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifinin değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce yapılacağı, 37.maddesine göre: Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresinin bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacağı,40.maddesine göre: Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda terhislerinden sonra göreve başlamalarını müteakip durumlarına uygun eğitim programına dahil edilerek kalan eğitimleri 38. maddede belirtilen şartlarda tamamlattırılacağı, 36.maddesinde ise Aday memurlar adaylık eğitiminin herhangi bir devresinde başarılı olmadıkça bir üst eğitim devresine alınmayacaklarının ifade edildiği,
 Bu duruma göre; Temel ve Hazırlayıcı eğitimde başarı olduğunuz takdirde, adaylık süresinin asgari (1) bir yıl olduğu dikkate alındığında askerlikten terhisten sonra göreve başlamanıza mütakip uygulamalı eğitimin de (2) iki aydan az, (5)beş aydan da çok olamayacağı dikkate alınarak uygulamalı eğitimde başarılı olduğunuz taktirde adaylığınızın kaldırılacağı değerlendirilmektedir.
  • Soru Cevaplar
  • Ücretsiz Soru
Uzmana Ücretsiz Soru Sorabilmek İçin Sisteme Üye Olmanız Gerekmektedir.